Photos ยป Schnable Lab @ CAU

Back (L to R): Dr. Wei Wu (ISU), Xiaoli Ma, Dr. Patrick Schnable (ISU), Xiao Li, Delin Li, Dr. Sanzhen Liu (ISU).
Front (L to R): Yinlian Huang, Dr. Haiyan Wu.