Photos » Conferences, Events, and Travel » ICPHE 2007, Beijing - May 21, 2007

After the conference
L to R: Zhiyong Liu (CAU), Qixin Sun (CAU), Yingyin Yao (CAU), Pat Schnable (ISU), Ms. Haiyan Wu (CAU/ISU), Zhongfu Ni (CAU)