Photos » Visitors » Chinese Delegation - Apr 20, 2007

Front Row L to R: Yingbin Li, Ping Zou, Xiangdong Fang, Hailing Jin, Sarah Hargreaves
Back Row L to R: Xinhai Li, Kui Li, Kunlun Huang, Qiang Sheng, Kongming Wu, Haibin Xu