Photos » Visitors » Chinese Delegation - Sep 7, 2006

L to R: Wenke Liang, Xinhai Li, Qilin Tang, Guangtang Pan, Tingzhao Rong, Pat Schnable, Xinhua Chen, Guirong Shi, Shaoping Wang, Debbie Chen, Shihuang Zhang